Spørgsmål og Svar

Hvad er klimakompensation og hvordan klimakompenserer man?
Lande og virksomheder, der er knyttet til Kyotoprotokollen, har mulighed for at handle med udledningsrettigheder og drage nytte af udledningsreduktioner fra projekter i udviklingslande som supplement til deres egne udledningsreduktioner. Støtte til projekter i udviklingslande er blevet populært også uden for en Kyotosammenhæng, bl.a. hos virksomheder og organisationer, som vil tage et større klimaansvar. Et projekt kan f.eks. handle om plantning af træer med det formål at binde kuldioxid eller investeringer i vedvarende energi og/eller energieffektivisering. Det spiller ingen rolle for klimaet, hvor der sker en udledningsreduktion, og klimakompensation har blandt andet til formål at vedtage de billigste foranstaltninger først.

Af alle måder at bidrage til verden på valgte I klimakompensation og plantning af træer. Hvorfor?
Klimakompensation i form af plantning af træer ligger tættest på det produkt, vi arbejder med, dvs. kaffe, da kaffebuske er et godt islæt i træblandinger i træplantningsprojekter, både ud fra et kvalitetssynspunkt og som indkomstkilde for bonden.

Køber I jer ikke bare fra klimaspørgsmålet?
Dette er en del af det store klima- og miljøarbejde, som vi har arbejdet med i lang tid, og vi ser klimakompensation som en forlængelse af dette arbejde.

Kan man besøge træplantningerne og se, hvad der sker på stedet?
U&W [you&we], hde bæredygtighedskonsulenter, som vi samarbejder med, arrangerer rejser til træplantningsprojekterne med jævne mellemrum i samarbejde med organisationen Good Travel. Læs mere på www.uwab.se.

Kan man følge træplantningsudviklingen?
Vi vil løbende rapportere om udviklingen, og I kan følge udviklingen på vores hjemmeside, www.arvidnordquist.dk

Hvorfor er det godt at købe klimakompenseret kaffe?
Ved at vælge klimakompenseret kaffe bidrager du til, at de udledninger, som kaffeproduktionen genererer, optages i træer, der gror, hvilket så er med til at afhjælpe drivhuseffekten globalt.

Hvilke drivhusgasser indgår i jeres beregning?
Vi tager hensyn til de seks drivhusgasser, der begrænses af Kyotoprotokollen: kuldioxid, metan, lattergas, HFC, PFC samt svovlhexafluorid.

Hvorfor findes alle jeres træplantninger i udviklingslande?
Træer vokser 10 gange hurtigere i et tropisk klima end i den nordlige, koldere del af verden og bliver dermed en hurtigere og mere effektiv måde at opnå et resultat på. At bevare skov og plante træer i skovlandbrug gavner biodiversiteten, som er særligt truet på de sydlige breddegrader. Desuden hjælper vi til med at skabe job, modvirke fattigdom og stimulere samfundsudviklingen, hvor der er større behov for det.

Kan man være sikker på, at træplantningsprojektet fungerer og leverer?
Projektet overvåges og kontrolleres løbende af Plan Vivo og der foretages regelmæssigt verificering af tredjepart, hvilket sikrer, at alt fungerer, som det skal. Det er målet på længere sigt, at bondens skovlandbrug/virksomhed skal give afkast i form af f.eks. frugt, brænde, tømmer, hvilket bliver det vigtigste motiv til at passe det.

Hvad sker der, hvis et træ går ud?
Da er bonden forpligtet til at plante et nyt træ. Ifølge Plan Vivo-standarden skal bønderne desuden altid dyrke ca. 10 % ekstra som sikkerhedsmargin.

Hvor længe kan et træ optage kuldioxid?
Forskellige træarter har forskellig rotation, dvs. tiden mellem plantning og hugst, så det er vanskeligt at angive et præcist tidsrum, men når et træ fældes, så plantes der straks et nyt. Bonden bestemmer ofte selv, hvilke træarter han/hun vil have på sin mark, fra hurtigvoksende arter, som f.eks. anvendes til brænde, og til ædeltræ, som vokser langsomt.

Kan man sælge den samme udledningsrettighed flere gange?
Nej, Plan Vivo-certifikaterne er nummererede og registreres i et system, der kaldes Markit, hvilket forhindrer dobbeltsalg.

Hvorfor har økologisk kaffe så meget lavere klimapåvirkning end konventionel kaffe?
I forbindelse med økologisk dyrkning bruger man ikke kunstgødning eller sprøjtemidler, hvilket gør, at udledningen bliver betydeligt mindre end ved konventionel dyrkning.

Hvorfor har I valgt et såkaldt frivilligt projekt i stedet for et FN-reguleret projekt?
De skovprojekter, som reguleres af FN, har haft store vanskeligheder med at komme i gang og oprette certifikater, og vi ville gerne hurtigt i gang og specifikt arbejde med plantning af træer i samarbejde med småbrugere. Vi fandt en passende løsning via Plan Vivo-systemet og føler os trygge ved det valg.  

Er der forskel på træsorter med hensyn til hvor meget kuldioxid, de optager?
Træ optager forskellige mængder af kuldioxid, afhængigt af arten. Nogle arter vokser hurtigt og fældes efter nogle år, men andre vokser langsomt og fældes efter 20 år eller længere. Klimanytten afhænger af, hvor hurtigt, de vokser og binder kuldioxid, men også i en vis udstrækning af, hvordan træet skal anvendes efter fældning. Hvis det skal anvendes som byggemateriale, vil klimanytten være højere, end hvis træet bruges til brænde.