KULDIOXIDBEREGNINGER

Til at beregne de drivhusgasudledninger, som Classic forårsager, har vi benyttet miljøkonsulentselskabet U&W. Beregningen omfatter hele handelskæden fra dyrkning til butikshylden/forhandleren. Beregningerne udgår fra Kyotoprotokollens definition af drivhusgasser, dvs.

-Kuldioxid
-Metan
-Lattergas
-HFC
-PFC
-Svovlhexafluorid

Udledningen af drivhusgasser omregnes til CO2-ækvivalenter ud fra deres relative påvirkning af klimaet. De modeller, der anvendes som beregningsgrundlag, er:  
-Greenhouse Gas Protocol
-ISO 14644 
-EPD
-PAS2050 
-PAS 2060  

Specifikke data er blevet anvendt i størst muligt omfang. I de tilfælde hvor bønnernes oprindelse ikke kan spores til en bestemt farm, er udledningsberegningen for selve dyrkningsprocessen udgået fra tilgængelige landsdækkende data. Dette er i overensstemmelse med f.eks. EPD-systemet*. Valg af data er foretaget ifølge forsigtighedsprincippet, dvs. at den beregnede udledning sandsynligvis er højere end i virkeligheden.

Arvid Nordquists drivhusgasudledning for den respektive del af handelskæden er:

* Miljøvaredeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) er et informationssystem til en faktuel beskrivelse af miljøegenskaber hos produkter og tjenester, der tilfører nye dimensioner i miljøarbejdet - objektivitet, sammenlignelighed og troværdighed.