Baeredygtighedscertificeringer

Al kaffe fra Arvid Nordquist er 100 % bæredygtighedscertificeret. Basissortimentet indeholder 90 % kaffebønner, der er certificerede af UTZ Certified. De øvrige 10 % er en kombination af UTZ Certified, Fairtrade og Rainforest Alliance. Disse certificeringer garanterer, at bæredygtige landbrugsmetoder og bæredygtige arbejdsmiljø- og arbejdsvilkår anvendes til hele vores kaffesortiment. Så hvad betyder disse certificeringer?

 UTZ Certified

UTZ Certified står for et holdbart landbrug og bedre muligheder for landmændene, deres familier og vores planet. UTZ Certified er en uafhængig organisation, som gennem sit certificeringsprogram vil sætte en minimumsstandard for ansvarlig kaffeproduktion. UTZ-programmet gør det muligt for landmændene at lære sig bedre landbrugsmetoder (at dyrke bedre afgrøder, som genererer højere indtægter), forbedre arbejdsvilkårene og tage bedre hånd om deres børn og miljøet. UTZ Certified er henvendt på kaffefarme af alle størrelser og organisationstyper. Fokus ligger på fremme af markedsorienterede forbedringer, som både udvikler avlerens forretning og køberens konkurrenceevne. En uafhængig tredjepart overvåger, at UTZ-certificerede gårde efterlever kravene, som omfatter gode landbrugsmetoder og landbrugsadministration, sikre og sunde arbejdsforhold, afskaffelse af børnearbejde og beskyttelse af miljøet. Vi har siden 2005 været medlem af UTZ Certified. Næsten 50 % af al bæredygtighedscertificeret kaffe i verden er UTZ-certificeret.

 Fairtrade

Fairtrade arbejder for at avlere og ansatte får forbedret økonomiske vilkår gennem kriterier for højere lønninger og en minimumspris som overstiger produktionsomkostningerne. De arbejder desuden for langsigtede handelsaftaler, som skal give tryghed for alle dem, der ikke har så store marginaler at leve af. Ud over den højere betaling får avlerne også en ekstra præmie. Den bruges til at udvikle lokalsamfundet socialt og økonomisk f.eks. en ny skole, nye boliger og sundhedspleje eller til investeringer i landbruget. Fairtrade-kriterierne vil også fremme demokratiet, retten til at organisere sig samt miljøhensyn i produktionen. Fairtrade fremmer øget miljøhensyn og omstilling til økologisk produktion. Det handler f.eks. om ansvar for grund- og overfladevand, beskyttelse af udrydningstruede arter i området, hensyn til biologisk mangfoldighed og bufferzoner for at beskytte følsomme områder. Børnearbejde og diskriminering modarbejdes. Fairtrade henvender sig til avlere (enkeltindivider eller familier), som lever af småskalalandbrug og som er gået sammen i en producentorganisation - ofte et kooperativ, en forening eller tilsvarende organisationsform. Tredjepartskontrollerne udføres af Flocert, et uafhængigt internationalt certificeringsorgan med ISO65-akkreditering.

 Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en international velgørenhedsorganisation, som arbejder for at bevare den biologiske diversitet og skabe bæredygtige forsørgelsesmuligheder. Rainforest Alliance arbejder med de største trusler mod miljøet: fældning, ekspanderende landbrug, kvægopdræt og turisme. Avlere, der er certificeret af Rainforest Alliance, har forbud mod at fælde sine skove. De skal i stedet mindske deres udslip af drivhusgasser og øge mængden af  kulstof, der lagres i dyrkningen ved at arbejde for jordforbedring, beskyttelse af det lokale økosystem og reduktion af energianvendelse, vand og landbrugskemikalier. Rainforest Alliance og deres samarbejdspartneres stiller værktøj og viden til rådighed for land- og skovbrugere for at hjælpe dem med at forvalte naturressourcerne. Rainforest Alliance-certificerede land- og skovbrug beskytter naturen, dyrelivet og økosystemet. De ansatte får anstændige lønninger og gode boliger, og Rainforest Alliance arbejder desuden på at skabe adgang til sundhedspleje og uddannelse.

 KRAV

KRAV er en kontrolforening for økologisk produktion. KRAVs målsætning er at udvikle er at bedrive en langsigtet, bæredygtig og fra forbrugernes synsvinkel tillidsvækkende produktion af fødevarer og andre produkter af høj kvalitet. Det er bestræbelsen i alle led (produktion, forædling, distribution, osv.) at vise omsorg for naturlige forløb og adfærd, økosystemet, den biologiske og genetiske diversitet. Avlerne skal minimere anvendelsen af energi og frem for alt fossil energi og andre ikke-vedvarende naturressourcer, ligesom udslip af forurening. Ingen pesticider, kunstgødning eller genmodificerede organismer (GMO) må anvendes. Landmanden og andre, der arbejder i produktionen, skal også have en rimelig indkomst, et sikkert arbejdsmiljø og glæde og tilfredsstillelse ved arbejdet.

 EU-økologisk

Siden den 1. juli 2010 er EU's logo for økologisk produktion obligatorisk på alle færdigpakkede økologiske fødevarer. EU's landbrugspolitik støtter et landbrug, som giver fødevaresikkerhed. Landbruget skal udfylde flere funktioner. Det skal leve op til almenhedens forventninger om adgang, pris, udbud, kvalitet og sikkerhed. Samtidig skal miljøet beskyttes og jordbrugerne have en rimelig levestandard. Det er frivilligt at anvende logoet i forbindelse med importerede fødevarer. Vi har dette logo på alle vores økologiske (KRAV-mærkede) produkter.

 

Certificeringsguide

Det er ikke kun mængden af certificerede kaffeprodukter som er øget de seneste år, men også mængden af certificeringer. For at tydeliggøre hvad disse markeringer står for, og hvad de indeholder, har vi bedt en extern part gennemgå kriterier og baggrund for de mest almindelige etiketter.

At lave en direkte sammenligning i alle henseende er nærmest umulig da grænserne kan være svære at fortolke og certificeringen virker på forskellige markeder og har forskellige formål. I gennemgangen har vi anvendt kriterierne fra State of Sustainability Initiatives. Som underlag for fakta har vi anvendt flere kilder, men meget hviler på SSI/Entwined’s rapport ”The State of Sustainability Review 2014” og på de forskellige certificeringsagentures egne dokumentation og standarder.